UDRUGA HVIDR-a SLAVONSKI BROD
Stjepana Marijanovića 2
35 000 Slavonski Brod

PROGRAM RADA UDRUGE HVIDR-a SLAVONSKI BROD

ZA 2017. GODINU

Plan i program rada HVIDR-a SB za mandatno razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, usvojen je dana 13. prosinca 2016. godine, obuhvaća:

1. RAD NA USTROJAVANJU I PROMIDŽBI RADA UDRUGE PUTEM WEB STRANICE I SREDSTAVA JAVNOG PRIOPĆAVANJA;
2. OBILAZAK ČLANOVA, TE POMOĆ U REALIZACIJI NJIHOVIH PRAVA;
3. ORGANIZIRANJE TRIBINA, STRUČNIH I ZNANSTVENIH SKUPOVA SA POSEBNIM NAGLASKOM NA OČUVANJU ISTINE O DOMOVINSKOM RATU, TE EDUKATIVNIH SEMINARA ZA ČLANOVE HVIDR-a, KAO I DRUGIH SKUPOVA TEMELJEM ODLUKA PREDSJEDNIŠTVA HVIDR-a SB;
4. PRUŽANJE PRAVNE I SOCIJALNE POMOĆI ČLANOVIMA,
5. ORGANIZIRANJE UMJETNIČKE RADIONICE, TE IZLOŽBI I HUMANITARNIH AKCIJA HVIDR-a SB;
6. ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI KROZ SPORTSKE SEKCIJA ZA PRIPREME HRVI-a – ZA NASTUP NA SŠNIDOR-u;
7. RAD NA PROMICANJU SURADNJE SA DRUGIM SRODNIM UDRUGAMA NA LOKALNOJ RAZINI I HVIDR-a HVO HB;
8. OBILJEŽAVANJE BLAGDANA I OBLJETNICA;
9. RAD NA PROJEKTIMA PROMICANJA VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA: IZGRADNJA ŠETNICE U ČAVOGLAVAMA KAO PARTNER, PRILAGANJE MATERIJE ZA SNIMANJE DOKUMENTARNIH FILMOVA O DOMOVINSKOM RATU I DR. PROJEKTI TEMELJEM ODLUKA SKUPŠTINE I PREDSJEDNIŠTVA HVIDR-a SB;
10. OSTVARITI SURADNJU SA RAZVOJNOM AGENCIJOM GRADA SLAVONSKOG BRODA ZA PRAĆENJE NATJEČAJA I PRIJAVE PROJEKATA NA FONDOVE EU;
11. DONACIJE I POMOĆI ČLANOVIMA UDRUGE KROZ PRIKUPLJANJA SREDSTAVA ;
12. TROŠKOVI POTREBNI ZA NORMALAN RAD I VOĐENJE UDRUGE, PLAĆANJE REŽISKIH I PREUZETIH DUGOVANJA ;
13. TROŠKOVI REPREZENTACIJE I PUTNI TROŠKOVI ČLANOVA TIJELA, KOMISIJA, ODBORA I DRUGIH OSOBA U SUSTAVU PREDSTAVLJANJA I ZASTUPANJA HVIDR-a SB;
14. TROŠKOVI PRAVNIH SPOROVA.

Plan rada za 2017. godinu predstavlja razradu Strateškog plana HVIDR-a SB za razdoblje od 2015. do 2020. godine, koji je usvojen na Redovnoj izvještajno-izbornog sjednici HVIDR-a SB održanoj dana 13. svibnja 2016. godine.

1. USTROJAVANJE UDRUGE

Planom i programom rada Udruge HVIDR-a SB za 2017. godinu predviđeno je raditi na ustrojavanju Udruge, ažuriranje evidencije članstva, promidžba i nastavak informatizacije članova Udruge, usklađivanje odredaba svih općih akata u sustavu HVIDR-a RH (Statut HVIDR-a RH, statuti županijskih zajednica HVIDR-a i statuti udruga HVIDR-a SB) sa novim Zakonom o HRVI-a

Ciljevi projekta: provođenje odluka tijela HVIDR-a SB, ustrojavanje evidencije članstva, promidžba aktivnosti Udruge, te informiranje o novim zakonskim propisima, kao i rad na pravnim poslovima usklađivanja svih općih akata u sustavu HVIDR-a RH sa zakonskim odredbama.

Aktivnosti:
• ažuriranje evidencije članstva;
• rad na promidžbi aktivnosti udruge putem web stranice i sredstava javnog informiranja, rad na informatizaciji udruge te kupnja savremenije i produktivnije PC opreme;
• informiranje i poticanje članova HVIDR-a SB za uključivanje u sam rad udruge
• izrada izmjena prijedloga općih akata u sustavu HVIDR-a RH u svrhu usklađenja sa odredbama Zakona o HRVI-a;

Rezultati: bolja ustrojenost i medijska promidžba Udruge, te usklađenost općih akata sa novim propisima.

Nositelji:

Udruga HVIDR-a SB koja je u sustavu HVIDR-e RH, predsjednik ŽZU HVIDR-a Brodsko-posavske županije i uz pravnu i informatičku pomoć suradnika HVIDR-a RH;

2. OBILAZAK I POMOĆ ČLANOVA UDRUGE HVIDR-a SB U OSTVARIVANJU NJIHOVIH PRAVA:

Planom i programom se predviđa organizacija obilaska članova i pomoći članovima Udruge HVIDR-a SB u svezi rješavanja njihovih problema: konkretni problemi socijalne i ekonomske prirode i zaštiti njihovih prava propisanim zakonom o HRVI-a.

Ciljevi projekta: provođenje odluka tijela HVIDR-a SB, te informiranje o psihofizičkom i materijalnom stanju članova i pomoć u rješavanju problema njenih članova.

Aktivnosti: - obilazak članova udruge HVIDR-a SB (plaćanje putnih troškova za liječenje, najma prostora za noćenje pri liječenju u udaljenim ustanovama i dr.)

Rezultati: bolja aktivnost udruga u sustavu HVIDR-a RH i poboljšanje pomoći članovima Udruge HVIDR-a SB

Nositelji:

Tijela HVIDR-a SB, članovi Udruge HVIDR-a SB

3. ORGANIZIRANJE TRIBINA, STRUČNIH I ZNANSTVENIH SKUPOVA SA POSEBNIM NAGLASKOM NA OČUVANJU ISTINE O DOMOVINSKOM RATU, TE EDUKATIVNIH SEMINARA ZA ČLANOVE HVIDR-a SB, KAO I DRUGIH SKUPOVA TEMELJEM ODLUKA PREDSJEDNIŠTVA HVIDR-a SB;

Planom i programom predlaže se organiziranje tribina i okruglih stolova na teme promicanja vrijednosti Domovinskog rata u RH i BiH, kao i psihosocijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja: provođenje Zakona o pravima hrvatskih branitelja, program zapošljavanja i prekvalifikacije branitelja, skupljanje arhivske građe i organiziranje okruglog stola na temu: Istina o Domovinskom ratu u RH i BiH, obilježavanje vojnoredarstvene akcije „Oluja“, povodom obilježavanja Dana pobjede, Dana Domovinske zahvalnosti i Dana branitelja 2017. godine, organiziranje edukativnih seminara o radu članova, organiziranje tribine o problemima HRVI-a na lokalnoj razini, organiziranje skupova u svezi edukacije o novim metodama liječenja hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a, kao i provođenje programa liječenja HRVI-a (u suradnji sa opća bolnica Dr. Josip Benčević Slavonski Brod Z.U. hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a i svim ostalim centrima za poboljšanje zdravlja branitelja i njihove motorike) organiziranje okruglih stolova o alarmantnim problemima smrtnosti hrvatskih branitelja, kao i obrađivanje dr. aktualnih tema na temelju odluka skupštine i predsjedništva tijekom godine.

Ciljevi projekta: provođenje odluka tijela HVIDR-a SB, informiranje o provođenju odredaba zakona kojima se reguliranju prava HRVI-a, u cilju njihove resocijalizacije i uključivanja u društveni život nakon stradavanja u Domovinskom ratu, inovacije u liječenju HRVI-a, te promicanje vrijednosti Domovinskog rata.

Aktivnosti i način provođenja projekta:
- održavanje sjednica tijela HVIDR-a SB te praćenje provođenja zakona kojima se reguliraju prava HRVI-a RH
- izrada priručnika i brošura o temama rada sportskih sekcija , okruglih stolova i seminara
- organizacija tribina u prostorijama Udruge HVIDR-a SB
- organizacija i usmijeravanje članova na edukacijske seminare
- odrađivanje svih administrativno-tehničkih poslova oko organizacije skupova
- ostali poslovi vezani za pripremu, organizaciju i sam tijek projekta (plaćanje put.troškova za teško oboljele članove , osiguravanje smještajaza teško oboljele članove, prijevoz za teško oboljele članove, razne materijale i smijernice u snimanju,pisanju,slikanju i dr).

Očekivani rezultati:
Povećanje broja članova udrugeHVIDR-a SB, povećana uključenost u društveni život, informiranih i educiranih, kao i izliječenih članova, te povećanje pozitivne percepcije branitelja i opće populacije o vrijednostima Domovinskog rata.

Nositelji:

Tijela HVIDR-a SB, Opća bolnica „ Dr. Josip Benčević Slavonski Brod „Predsjednik ŽZU HVIDR-a Brodsko-posavske županije

4. PRUŽANJE PRAVNE I SOCIJALNE POMOĆI ČLANOVIMA

Planom i programom HVIDR-a SB predviđa se provođenje aktivnosti na pružanju pravne i socijalne pomoći članovima udruga HVIDR-a SB.

Ciljevi projekta: pružanje pomoći članovima u ostvarivanju njihovih prava, pisanja žalbi, zastupanja u sporovima, pisanje podnesaka prema institucijama, pisanju preporuka MHB RH i svim institucijama kako na državoj tako i na lokalnoj razini, rad na pružanju socijalne pomoći članovima.

Aktivnosti:pomoć u plaćanju pravnog savjetnika HVIDR-a SB

Rezultati: povećan broj riješenih pravnih i socijalnih problema članova udruge HVIDR-a SB.

Nositelji:

Tijela HVIDR-a SB, Opća bolnica "Dr. Josip Benčević Slavonski Brod" Predsjednik ŽZU HVIDR-a Brodsko-posavske županije, pravni savjetnik HVIDR-a SB Jadranka Milberg Babić i HVIDR-a RH.

5. ORGANIZIRANJE UMJETNIČKE RADIONICE, TE IZLOŽBI I HUMANITARNIH AKCIJA HVIDR-a SB;

Planom i programom HVIDR-a SB predviđa se organizacija umjetničkih izložbi članova HVIDR-a SB kao i radionica te sudjelovanje i provođenje humanitarnih akcija .

Ciljevi projekta: psihološko osnaživanje HRVI-a, razvijanje njihovih umjetničkih sposobnosti, stvaranje fundusa umjetničkih djela, prezentacije radova umjetnika branitelja i hrvatskih ratnih vojnih invalida u RH i inozemstvu, te organizacije humanitarnih akcija, u svrhu ostvarivanja programa psihosocijalne rehabilitacije hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata.

Organizator:
Tijela Udruge HVIDR-a SB, članovi udruge koji se bave navedenim aktivnostima i suradnici i simpatizeri udruge, voditelj umijetničko - kreativne sekcije.

Aktivnosti i način provođenja projekta:
- održavanje sjednica tijela HVIDR-a SB i formiranje stručne grupe za organizaciju protokola umjetničko – kreativne radionice
- izrada plana i programa organizacije umjetničke – kreativne radionice
- koordinacija umjetnika članova HVIDR-a
- odrađivanje svih administrativno-tehničkih poslova oko organizacije programa
- organizacija humanitarnih akcija za pomoć HRVI-ima i braniteljima kojima je potrebita pomoći
- ostali poslovi vezani za pripremu, organizaciju i sam tijek projekta.

Očekivani rezultati:
Ostvarivanje programa psihosocijalne rehabilitacije hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, razvijanje umjetničkih aktivnosti članova udruge, te organiziranje humanitarne akcije u svrhu pomoći hrvatskim braniteljima u teškom materijalno-egzistencijalnom ili zdravstvenom stanju, te braniteljima osumnjičenima za ratne zločine.

Nositelji:

Tijela HVIDR-a SB, pravni savjetnik, umjetnici, Predsjednik ŽZU HVIDR-a Brodsko-posavske županije

6. ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI KROZ SPORTSKE SEKCIJA ZA PRIPREME HRVI-a – ZA NASTUP NA SŠNIDOR-u;

Predviđa se organiziranje Svehrvatskog športskog natjecanja invalida u 2017 godini, SŠNIDOR do studenog 2017. godine na kojem će sudjelovati oko 1000 sudionika,

Ciljevi projekta: psihosocijalna i zdravstvena rehabilitacija, te resocijalizacija hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata

Aktivnosti i način provođenja projekta:
- održavanje sjednica tijela HVIDR-a SB, sastanka voditelja sportskih sekcija i voditelja pojedinačnih sekcija u izradi prijedloga novih propozicija natjecanja koje obuhvaća 10 športskih disciplina i 1000 sudionika natjecanja
- donošenje odluke o članovima koji će sudjelovati ispred naše udruge ,provođenje izlučnog natjecanja za kvalifikacije na odlazak SŠNIDOR-a
- provođenje natječaja javne nabave radi odabira najpovoljnijeg ponuđača za kupnju športske opreme i rekvizita za članove koji su se kvalificirali
- donošenje odluka tijela o odabiru ponuda
- izrada brošure za sekcije
- ostali poslovi vezani za pripremu, organizaciju i sam tijek izlučnog natjecanja.

Očekivani rezultati: promicanje tjelesne aktivnosti (sport i rekreacija) radi unapređenja opće sposobnosti hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata, u cilju njihove rehabilitacije nakon stradavanja u Domovinskom ratu.

Nositelji:

Tijela HVIDR-a SB, voditelj sportskih sekcija, Predsjednik ŽZU HVIDR-a Brodsko-posavske županije i udruga HVIDR-a NG.

7. RAD NA PROMICANJU SURADNJE SA DRUGIM SRODNIM UDRUGAMA NA LOKALNOJ RAZINI I HVIDR-a HVO HB;

Planom i programom predviđa se razvijanje jače suradnje srodnih udruga na lokalnoj razini i iz HB u svrhu realizacije zajedničkih projekata i promicanja vrijednosti Domovinskog rata.

Ciljevi projekta: provođenje odluka tijela HVIDR-a RH, razvijanje suradnje sa srodnim udrugama iz drugih zemalja u svrhu promicanja vrijednosti Domovinskog rata, informiranje o provođenju odredaba zakona kojima se reguliranju prava HRVI-a i branitelja HVO-a, rad na realizaciji i praćenju odredaba Međudržavnog ugovora između RH i BIH oko pomoći stradalnicima HVO-a, organiziranje edukativnih tribina i okruglih stolova, podizanje razine života osoba sa invaliditetom, edukacije i informiranosti, opće zdravstvene sposobnosti, druženja i športsko-natjecateljskih sposobnosti, obilježavanje obljetnica, te razvijanje suradnje na svim područjima temeljem provođenja ciljeva općih akata i odluka tijela svih udruga.

Aktivnosti i način provođenja projekta:

- održavanje sjednica tijela HVIDR-a SB i tijela HVIDR-a HVO HB (koje postoje i dijeluju na području djelokruga udruge HVIDR-a SB), te praćenje provođenja zakona kojima se reguliraju prava HRVI-a i HVO-a
- organizacija edukativnih tribina i okruglih stolova
- obilježavanje obljetnica Domovinskog rata
- razmjena iskustava u radu srodnih udruga i pravima njihovih članova
- ostali poslovi vezani za pripremu, organizaciju i sam tijek projekta.

Očekivani rezultati:
Veća razina povezanosti i suradnje udruga, povećan broj educiranih, informiranih, psihološko i socijalno osnaženih HRVI-a, sa vrhunskim sportskim rezultatima, kao i proširenim natjecateljskim sposobnostima koje će pridonijeti poboljšanju njihove opće zdravstvene sposobnosti u svrhu rehabilitacije i ublažavanja posljedica stradavanja u Domovinskom ratu.

Nositelji:

Tijela HVIDR-a SB, Predsjednik ŽZU HVIDR-a Brodsko – posavske županije, srodne udruge na lokalnoj razini i HVIDR-a HVO Herceg-Bosne.

8. OBILJEŽAVANJE BLAGDANA I OBLJETNICA

Planom i programom HVIDR-a SB planira se organizacija obilježavanja blagdana i obljetnica sukladno Odluci o utvrđivanju Dana HVIDR-a SB i kalendaru blagdana, spomendana i obljetnica HVIDR-a SB.

Ciljevi projekta: provođenje odluka tijela HVIDR-a SB, obilježavanje obljetnica i promicanje vrijednosti Domovinskog rata.

Aktivnosti:
- obilježavanje obljetnica Domovinskog rata (putni troškovi, prijevozne usluge)
- kupnja svijeća i vijenaca i dr. aktivnosti

Rezultati: povećanje percepcije branitelja i opće populacije o vrijednostima Domovinskog rata.

Nositelji:

Tijela HVIDR-a SB, Predsjednik ŽZU HVIDR-a Brodsko – posavske županije i udruga u sustavu HVIDR-a RH.

9. RAD NA PROJEKTIMA PROMICANJA VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG RATA: IZGRADNJA ŠETNICE U ČAVOGLAVAMA KAO PARTNER, PRILAGANJE MATERIJE ZA SNIMANJE DOKUMENTARNIH FILMOVA O DOMOVINSKOM RATU U RH I BiH I DR. PROJEKTI TEMELJEM ODLUKA SKUPŠTINE I PREDSJEDNIŠTVA HVIDR-a SB;

Planom i programom HVIDR-a SB planira se rad na projektima promicanja vrijednosti Domovinskog rata: izgradnja šetnice u Čavoglavama (osigurati eksponate Domovinskog rata) ,temeljem odluke skupštine prikupljati i arhivirati materijale za snimanje dokumentarnih filmova o Domovinskom ratu i izdavanje knjiga o Domovinskom ratu u RH i BiH, kao i provođenje drugih projekata temeljem uvjeta natječaja:

Osnovni ciljevi:
• povećati razinu osviještenosti šire javnosti o vrijednostima Domovinskog rata
• pozitivno utjecati na percepciju članova udruga iz Domovinskog rata i opće populacije o zaštiti dostojanstva Domovinskog rata i vrednovanju doprinosa branitelja u obrani suvereniteta RH i hrvatskog naroda BiH

Aktivnosti:
- poslovi na prikupljanju materije za pripremu i izdavanje knjiga o Domovinskom ratu u RH i BiH, poslovi na pribavljanju eksponata za projekat izgradnje šetnice u Čavoglavama

Rezultati projekta, a posebice izdavanja knjiga o Domovinskom ratu dovesti će do povećanja broja izdanih knjiga, te broja korisnika koji će biti bolje informirani i educirani o dignitetu i vrijednostima Domovinskog rata u RH i BiH.

Nositelji:

Tijela HVIDR-a SB, pravni savjetnik, Hrvatski dokumentacijski centar iz Domovinskog rata RH, Udruge iz Domovinskog rata BiH, Predsjednik ŽZU HVIDR-a Brodsko-posavske županije i ostale udruge u sustavu HVIDR-a RH.

10. OSTVARITI SURADNJU SA RAZVOJNOM AGENCIJOM GRADA SLAVONSKOG BRODA ZA PRAĆENJE NATJEČAJA I PRIJAVE PROJEKATA NA FONDOVE EU;

Planom i programom HVIDR-a SB planira se više posvetiti praćenju natječaja i prijave projekta na fondove EU.

Odlukom predsjedništva HVIDR-a SB 2017. godine donešeno je da se za praćenje natječaja i prijave projekata na EU fondove pokuša ostvariti suradnja sa Razvojnom Agencijom Grada Slavonskog Broda

Osnovni ciljevi: povećati uspiješnost prijava na natječaje EU, osiguravanje provođenja projekata Udruge i razvijanje međunarodnih aktivnosti Udruge.

Aktivnosti:
- praćenje natječaja, radovi na poslovima prijave projekata, izrada izvještaja i dr.

Rezultati projekta: razvijanje novih aktivnosti Udruge.

Nositelji:

Tijela HVIDR-a RH, RAG SB, Predsjednik ŽZU HVIDR-a Brodsko – posavske županije i udruge u sustavu HVIDR-a RH.

11. DONACIJE I POMOĆI ČLANOVIMA UDRUGE KROZ PRIKUPLJANJA SREDSTAVA

Planom i program HVIDR-a SB predviđa se provođenje prikupljanja sredstava kroz različite vidove donacija za: teške financijske situacije, teška oboljenja HRVI-a, bolest članova uže obitelji, smrt članova obitelji i dr.

Ciljevi projekta: rad na humanitarnoj djelatnosti i pružanje pomoći članovima.

Aktivnosti: prikupljanje sredstava donatora, organizacija humanitarnih djelatnosti udruge i dr.

Rezultati: pružanje pomoći i smanjenje socijalnih slučajeva u kategoriji hrvatskih branitelja i HRVI-a.

Nositelji:
Tijela HVIDR-a SB, pravni savjetnik, Predsjednik ŽZU HVIDR-a Brodsko-posavske županije, članovi udruge i udruge u sustavu HVIDR-a RH.

12. TROŠKOVI POTREBNI ZA NORMALAN RAD I VOĐENJE UDRUGE, PLAĆANJE REŽIJSKIH I PREUZETIH DUGOVANJA

Predviđa se reguliranje troškova potrebnih za normalan rad udruge: komunalni troškovi, struja, voda, troškovi tekućeg održavanja, troškovi telefona , televizije i interneta, uredskog i potrošnog materijala, poštanski troškovi, održavanje uredske opreme i strojeva, stručna literatura , podmirenje dugovanja prijašnjeg vodstva udruge i dr. Predviđa se izrada novoe brošure o sekcijama sportske rekreacije, a koji će osigurati bolji i produktivniji rad za članove.

13. TROŠKOVI REPREZENTACIJE I PUTNI TROŠKOVI ČLANOVA TIJELA, KOMISIJA, ODBORA I DRUGIH OSOBA U SUSTAVU PREDSTAVLJANJA I ZASTUPANJA HVIDR-a SB;

Predviđa se reguliranje troškova reprezentacije HVIDR-a SB, te podmirivanje putnih troškova za članove tijela udruge HVIDR-a SB, i drugih osoba na temelju odluka tijela HVIDR-a SB.

14. TROŠKOVI PRAVNIH SPOROVA

Na zamolbu udruge HVIDR-a SB prema odvijetničkom uredu gđe. Jadranke Milberg Babić, svi članovi udruge u pravnom postupku imaju popust u zastupanju od 50 %, navedeni ured udrugu HVIDR-a SB zastupa bez ikakove naknade.

Predsjednik UDRUGE HVIDR-a SLAVONSKI BROD

MATO PUDIĆ